Nihat KAYNAR
Alsancak Liman Mülki İdare Amiri
Skip Navigation Links
Mulki Idare Amirligi
--------------------------
Liman Bilgisi
--------------------------
Liman Gemi Durumu
--------------------------
Liman giris Cikis Islemleri
--------------------------
Yolcu Islemleri
--------------------------
Yolcu Gemisi Bilgileri
--------------------------
Liman İstatistik BilgileriExpand Liman İstatistik Bilgileri
--------------------------
Yanıcı Madde Yonetmeliği
---------------------------
Liman Ücret tarifesi
--------------------------
Haber Arsivi
---------------------------
Videolar
 
DUYURULAR 
 

TCDD IZMIR ALSANCAK LIMANINDA GOREV DEĞİŞİKLİĞİ...

TCDD Alsancak Limanı Mülki İdare Amirliğine Nihat KAYNAR atanmıştır...


TCDD Alsancak Limanı İşletme Müdürlüğü'ne Turan YALÇIN 'ın yerine 18/02/2015 tarihinden itibaren İsmet CANBAZ görevlendirilmiştir.

12.06.2015 Tarih ve 20163 Sayılı Yonerge değişikliği oluru

TCDD Izmir Alsancak Limanına Giriş - Çıkış ve Çalışma Esaslarına ilişkin Yönerge'nin 10. Maddesinin 4. Fıkrası "Liman Tesisi içerisindeki araçlar ve binaların bakım onarımı için yapılacak olan diğer iş ve işlemler kapsamında ,malzeme ,hizmet ve yer göstermek maksadıyla ,ayrıca gemide çalışan personelin birinci derece akrabalarının (Çocuk ,eş ,anne,baba,kardeş) gemi kaptanının yazılı talebi ve gemide çalışan personelin refakatı ile liman güvenlik kurallarına riayet etmek ve liman içi servis aracını kullanmak kaydıyla 2 saat olan ziyaret ziyaret süresinin yetmemesinden dolayı ve bu konu ile ilgili olarak Liman Güvenlik komisyonunun 2014/4 nolu toplantısının 1 nolu kararının (b) bendine istinaden ,ziyaret sürelerinin 4 (dört) saate kadar çıkarılması ve 1 (bir) aya kadar olan Gecici Giriş Kartı taleplerinin Firmaların gereksiz iş güçü ve zaman kaybı yaşamamaları için Liman Tesisi Güzenlik Sorumlusunun onayı ile verilmesi" şeklinde değiştirilmiştir

Yayın tarihi : 12.05.2014

LİMAN GİRİŞ KARTLARI YENİLENİYOR...

15.08.2013 günü yapılan 2013/08 nolu Liman güvenlik komisyonu toplantısında,Liman giriş - çıkış kontrollerinin etkinliğinin artırılması ve güvenlik zaafiyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla liman giriş kartlarının yenilenmesine karar verildi.

alınan karar gereği 01.01.2014 tarihinden itibaren eski kartlar geçersiz olacağında tüm resmi kurum ve liman kullanıcilarin en geç 15.12.2013 tarihine kadar yeni kart almak üzere liman işletmesi müdürlüğü ISPS kod servisine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Limanımızda 06.06.2013 günü Halk Sağlığı Acil Durum Tatbikatı gerçekleştirildi...

Mulki idare amirligimiz web sitesi yayina baslamistir......

İzmir Alsancak Limani Giris - Cikis Yonergesi yenilenmistir...

"EMNİYET DENİZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDE GÖREV DEĞİŞİMİ...

Emniyet Deniz Şube Müdürlüğüne Mehmet BAŞER atanıştır.Emniyet Deniz Şube Müdürü Gürkan USLU Elazığ'ya atanmıştır.

"İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDE GÖREV DEĞİŞİMİ...

İzmir Gümrük Müdürü Turan ARSLAN'ın yerine Musa HAN atandı...

İZMİR ALSANCAK LİMAN TESİSİNE VE GEMİLERE GİRİŞ -ÇIKIŞ İLE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

 

Amaç

MADDE - 1 (1) Bu yönergenin amacı, TCDD İzmir Alsancak Liman Tesisinde sürdürülebilir bir çevre ve sürdürülebilir bir kalkınmanın ilkeleri doğrultusunda, liman tesisini ve liman tesisini kullanan gemilerin, gemi adamları ve yolcular ile yurt dışından ithal edilen ya da yurt dışına ihraç edilen malların güvenliğinin sağlanması başta olmak üzere, liman tesisinde giriş - çıkış ve çalışma esaslarının belirlenerek, sürdürülen hizmetlerin daha etkin ve verimli olması için alınması gereken önlemlerin tek otorite (Vali) veya görevlendireceği Vali Yardımcısının gözetim ve denetimi altında sürekli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

 

Kapsam

MADDE - 2 (1) Bu Yönerge, İzmir Alsancak Limanında genel güvenliğin sağlanmasını, buraya giriş çıkışların düzenlenmesini, görevli kuruluşların teknik nitelikteki hizmetleri ile ticari faaliyetleri hariç, görev ve hizmetlerinin denetimini, bunlar arasında işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasını, Vali ve görevlendirilen Mülki İdare Amirinin bu konulardaki görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

 

Hukuki Dayanak

MADDE – 3 (1)

a) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu,

b) (Uluslar Arası Denizcilik Örgütü) Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi 1974 (SOLAS 74) kapsamında 12/12/2002 tarihli Diplomatik Konferansında kabul edilen ve 01/07/2004 tarihinde yürürlüğe giren “ISPS Kod (Uluslar Arası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik Kodu) ve ISPS Kod Yönetmeliği,

c) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu,

ç) 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği,

d) 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu,

e) 2872 sayılı Çevre Kanunu,

f) 14.08.1997 tarih ve 23080 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik,

g) Limanlar Yönetmeliği,

ğ) 18/11/1961 tarih ve 10961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş ve Çıkışın Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik,

h) 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu,

ı) 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu,

 

Tanımlar

MADDE – 4 (1) Bu yönergede geçen deyimlerden;

a)      Vali                 : İzmir Valisini,

b)      Mülki İdare Amiri: 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun Ek 1.maddesi uyarınca Vali’nin İzmir limanında görevlendirdiği Vali Yardımcısını,

c)      Liman Güvenlik Komisyonu: Liman Tesisindeki güvenlik tedbirlerinin incelenmesi, geliştirilmesi ve uygulanması, uygulamada görülen aksaklıkların giderilmesi amacıyla Mülki İdare Amiri’nin başkanlığında toplanan komisyonu,

ç)      Yönerge: İzmir Liman Tesisine ve Gemilere Giriş-Çıkış ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönergeyi,          

 

d)      Liman Tesisi: Deniz sınırları Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan; kara tarafı ihata duvarları ile çevrili A1- A2 - B – C – D – E giriş ve çıkış kapıları olan, gemilerin güvence içinde yük ve yolcu alıp verebilecekleri veya yatabilecekleri, barınabilecekleri, rıhtım, iskele, şamandıra demir yerleri ve yaklaşma alanları ile kapalı ve açık depolama alanlarını, atık alım tesislerini, idari ve hizmet amacıyla kullanılan bina ve yapıları veya bunların bazı kısımları ve bu bölümlerin hepsine girişin kontrollü olduğu yerleri, diğer tüm yapıları, kullanımlı veya boş sahaları içine alan bölümleri içeren doğal ve yapay deniz yerini,

e) Gümrüklü Saha: İzmir Gümrük Müdürlüğü ile İzmir Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğünün denetim, kontrol, yetki ve sorumluluğunda bulunan; kara tarafında A2 Kapı, B Kapı, C Kapı, D Kapı ve E Kapı ile sınırlanan, deniz tarafında ise gemilerin güvence içinde yük ve yolcu alıp verebilecekleri ya da yatabilecekleri, barınabilecekleri, rıhtım, iskele, şamandıra ve demir yerleri ve yaklaşma alanlarını içeren alanı,

f)       ISPS Kod : Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik Kodunu,

g)      Güvenlik Tahkikatı: Liman Tesisini kullanmak üzere müracaat eden şahısların ve araçların Liman Tesisine girişlerinden önce güvenlik kuvvetlerince yapılan suç kaydı sorgulamasını,

ğ)      İdari Para Cezası: 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve diğer Kanunlarda belirtilen idari yaptırımı,

h)      Liman Tesisine Daimi Giriş Kartı: Görevi gereği her gün liman tesisinde çalışmak zorunda olan resmi ve özel, kamu kurum ve kuruluş personeliyle bunların gözetim ve denetimi ile görevli amirlerine verilen, tanzim edildiği takvim yılı içerisinde geçerli olan kartları,

ı)          Liman Tesisine Geçici Giriş Kartı: Görevi icabı liman tesisine 4 saatten fazla,  bir aydan az süre ile geçici olarak girmesi gereken özel kuruluş personeli ile bunların gözetim ve denetimi ile görevli amirlerine verilen kartları,

i) Kısa Süreli Giriş Kartı: Liman Tesisi içerisindeki araçlar ile binaların bakım ve onarımları ve yapılacak olan diğer iş ve işlemler kapsamında; malzeme, hizmet ve yer görmek maksadıyla liman tesisine giriş yapacak, resmi veya özel kurum veya kuruluş personeli ve teknik elemanları ile gemide çalışan personelin eşi ile birinci derecede akrabalarının (eş, anne, baba, çocuk ve kardeş) en fazla dört saatliğine liman tesisine girmesine izin veren kartları,

j)Araç Giriş Kartı: Liman Tesisine girmesi uygun görülen binek araçlara verilen giriş kartını, 

k)Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Daimi Giriş Kartı: Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş ve Çıkışın Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmeliğe istinaden, görevi icabı gemilere girip çıkması gereken resmi ve özel, tüm kamu kurum veya kuruluş personeli ile bunların gözetim ve denetimi ile görevli yetkililerine verilen kartları,

l) Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Geçici Giriş Kartı          : Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş ve Çıkışın Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmeliğe istinaden, özel kuruluşların görevi

icabı gemilere kısa süreli (1 aylığa kadar) girip çıkmak zorunda olan personeli ve bunların gözetim ve denetimi ile görevli amirleri için alması gereken kartları, 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Liman Güvenlik Komisyonu ve Mülki İdare Amirliği

 

Liman Güvenlik Komisyonu

MADDE - 5 (1) İzmir Alsancak Limanı Mülki İdare Amirinin başkanlığında, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını temsilen İzmir Liman Başkanı, İzmir Alsancak Limanı İşletme Müdürü ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İzmir İşletme Müdürü, Gümrük Teşkilatını temsilen İzmir Gümrük Müdürü ve İzmir Yolcu Salonu Gümrük Müdürü, İl Emniyet Müdürlüğünü temsilen Deniz Limanı Şube Müdürü, Sağlık Teşkilatını temsilen Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Baştabibi, Liman Tesisi Güvenlik Sorumlusu’nun da katılımları ile bir başkan ve sekiz üyeden müteşekkil bir "Liman Güvenlik Komisyonu" oluşturulur.

(2) Gerektiğinde konu ile ilgili diğer kamu ve özel kuruluş temsilcileri de toplantıya davet edilir.

 

 

Komisyonun Görevi

MADDE - 6  (1) Limanda güvenlik tedbir ve tertiplerinin geliştirilmesi ve uygulanması, yürütülen güvenlik eğitim ve denetim hizmetleri ile ilgili uygulanan tedbirleri, görülen aksaklık ve eksiklikleri görüşüp karara bağlamak.

 

Komisyonun Toplanma Şekli ve Çalışmaları

MADDE - 7 (1) Komisyon her ay toplanır. Bununla beraber Mülki idare Amiri’nin talimatıyla her an toplanarak aşağıda belirtilen çalışmaları yapar.

a) Liman Güvenlik Komisyonu önceden tespit edilen yer ve zamanda, komisyon üyelerinin katılımı ve Liman Mülki İdare Amiri başkanlığında toplanır.

b) Liman Güvenlik Komisyonu liman giriş kartlarının verilmesi hususunda nihai kararı verir.

c) Liman Güvenlik Komisyonu gündemine getirilen eksiklik ve aksaklıklar ile alınması gereken tedbirler mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenir. Gerekli görülmesi halinde komisyon üyesi kurumlar ya da dışarıdan başka kurumların da katılımı ile teşekkül ettirilecek bir alt komisyon marifetiyle araştırma ve inceleme yapılır.

ç) Alınması gereken tedbirlerin mali kaynağının komisyon üyesi kurum ve kuruluşların harcama yetkisini aşması veya bu tedbirlerin ilave personel kaynağı gerektirmesi gibi durumlarda, konu komisyon tarafından hazırlanan detaylı bir rapor ile Valilik vasıtasıyla ilgili kurumların merkez teşkilatına intikal ettirilir.

d) Liman Güvenlik Komisyonu üyesi kurum ve kuruluşlar komisyonda alınan kararlar doğrultusunda gereğini ivedilikle yerine getirirler.

e) Liman Güvenlik Komisyonunda alınan kararlardan yayınlanması uygun görülenler Mülki İdare Amirliği internet sayfasında yayınlanır.

f) Liman Tesisi ve Gemilere girişler için verilecek Liman Giriş Kartlarının rengi, şekli ve geçerlilik süreleri Liman Güvenlik Komisyonunca belirlenir.

g) Liman Güvenlik Komisyonu acil durumlarda Kriz Yönetim Merkezi olarak görev yapar.

ğ) Liman Güvenlik Komisyonunun sekretarya hizmeti Emniyet Deniz Limanı Şube Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

h) Verilen süre içerisinde uygulanamayan kararların gerekçeleri ilgili kurum kuruluş tarafından Liman Güvenlik Komisyonuna yazılı olarak sunulur.

 

Mülki İdare Amirinin Görev –Yetki ve Sorumlulukları

MADDE - 8 (1) Liman tesisinde hizmet veren kuruluşlar; teknik ve ticari nitelikteki hizmetlerin dışında kalan diğer görev ve hizmetlerin sağlıklı, etkin, düzenli, emniyetli ve çevreye duyarlı bir biçimde yerine getirilmesinden Mülki İdare Amirine karşı sorumludurlar.

(2) Bu kapsamda Mülki İdare Amiri aşağıdaki görev ve yetkilerini kullanır.

a) Görevli kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlar ve denetler. Mer’i mevzuat çerçevesinde, liman tesisinde gerekli güvenlik önlemlerinin aldırılmasını ve asli görev, yetki ve sorumlulukları saklı kalmak üzere kolluk kuvvetleri ile özel güvenlik birimlerinin işbirliği içerisinde çalışmalarını temin eder ve uygulamaları denetler.

b) Liman Tesisine ve gemilere giriş ve çıkışların düzenli şekilde yapılmasını, can ve mal güvenliğinin sağlanması, yolcu ve eşya trafiğinin güven içerisinde yürütülmesini, muhtemel yasadışı eylemlere karşı gerekli tertip ve tedbirlerin alınmasını temin için gerekli önlemleri aldırır ve denetler.

c) Genel güvenlik ve limanlarla ilgili mevzuat ile Başbakanlık, Bakanlık genelgeleri ve güvenlik talimatları, yetkili kurumların düzenlediği teftiş, inceleme ve değerlendirme raporlarında belirtilen eksiklik ve önerileri değerlendirir ve izler.

ç) “Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun ile Gümrük Kanununun” arama ile ilgili hükümleri saklı kalmak üzere, genel güvenlik ve kamu düzeni bakımından gerekli gördüğü hallerde,  liman tesisi içerisindeki binaları,  gemileri ve her türlü deniz ve kara taşıtlarını, giren çıkan yolcular ile buralarda görevli gerek kamu ve gerekse özel kuruluş personelinin üstlerini, araçlarını ve eşyalarını aratabilir. Aramanın kimler tarafından yapılacağı kaydını da taşıyan arama emri yazılı olarak verilir. İvedi durumlarda sözlü olarak verilen emir derhal yerine getirilir ve en kısa zamanda yazılı olarak teyit edilir.

d) Liman Tesisi içerisinde meydana gelebilecek muhtemel olaylara karşı güvenlik talimatı,

muhtemel harekat tarzı planı, acil durum planı, yasadışı müdahale eylemlerine karşı yapılacak işlemler yönergesi ile yangın-kaza-kırımlara karşı yapılacak işlemlere dair yönerge ve talimatları, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordine ederek hazırlatır ve bunların yürürlüğünü takip eder.
          e) Uluslararası nitelikteki kuruluşları temsil eden kişi ve kuruluşların liman sahasındaki temas ve incelemelerini güvenlik, verimlilik ve karşılıklılık çerçevesinde takip eder.

f) Protokol kurallarını, karşılama ve uğurlamaları, ilgili mevzuat, Başbakanlık genelgeleri, uygulanan teamül ve diğer talimatlar çerçevesinde uygulanmasını sağlar.

g) Kuruluşların birbirine araç, gereç ve personel yardımı yapmasını isteyebilir.

ğ) Karar verme yetkililerinin ilgili kanunda açıkça belirtildiği haller saklı kalmak üzere, Liman Tesisi içerisinde kabahat işleyenlere gerekli idari para cezasını verir.

h) Resmi ya da özel kuruluş personelinin; Liman Tesisi veya Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere daimi-geçici giriş kartı başvurularını Yönergenin 10. maddesi gereğince güvenlik tahkikatı yapılmak üzere ilgili güvenlik kurumlarına havale eder.

ı) Yetki alanı içerisindeki kurum ve kuruluş amirlerinin yıllık izinlerini kullanma zamanı hakkında görüş bildirir, liman tesisinde görevli amir ve memurlar hakkında sicillerinde göz önünde bulundurulmak üzere değerlendirme raporları düzenler, başarılı gördüklerinin ödüllendirilmesi hususunda üst birimlerine teklifte bulunur.

i) Liman Tesisi ile ilgili başlatılan yatırımların seyrini takip ederek, varsa aksayan yönler hakkında Vali’ye rapor sunar ve bunların zamanında bitirilmeleri hususunda takipçi olur.

j) Vali’nin Kanun ve Yönetmelik çerçevesinde devredeceği diğer başkaca yetkileri kullanır.

 

Liman Tesisi Güvenliği

MADDE 9 (1)Liman güvenlik güçlerinin kendi asli görevlerini (Emniyet Deniz Limanı Şube Müdürlüğü personeli için pasaport işlemleri yanında görevlendirilen yerlerde güvenlik tedbirlerinin alınması; İzmir Gümrük Müdürlüğü muhafaza personeli için kaçakçılığın men ve takibi ile gümrüklü sahanın muhafazası, kolluk güçlerine yardımcı birim olan Özel Güvenlik Teşkilatı personeli için ise , 5188 sayılı kanunun 7.maddesinde tanımlanan görevlerin ve ayrıca Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünce onaylanan “ISPS Kod Güvenlik Planının uygulanmasından doğan görevlerin yapılması gibi) yapmaları asıl olmakla beraber, bu görevlerinin yanında liman tesisi içerisinde, gerek liman tesisi ve gerekse bu tesisi kullanan gemi veya gemi adamı, yolcu ve ziyaretçiler ile malların güvenliğinin sağlanması vb. konularda kamu düzeni ve asayişi bozan, tehdit eden bir hususla karşılaştıklarında duruma müdahale etmekle yükümlüdürler.

 

Güvenlik Tahkikatı ve Sonuçları

MADDE 10 (1) Güvenlik Tahkikatı; Liman Tesisine ve/veya Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere giriş yapmak isteyen şahıslar ve araçları hakkında İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğünce UYAP bilgi bankası, İzmir Gümrük Müdürlüğünce ise Kaçakçılık Bilgi Bankasından sorgulama yapılarak özellikle şahısların varsa geçmiş suç kayıtlarının incelenmesidir.

(2) Suçu tecil edilmiş veya affa uğramış olsalar bile;

a) 5607 sayılı Kaçakçılık Kanununa muhalefetten,

b) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlardan,

c) Anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı işlenen suçlardan,

ç) Zimmet,

d) İhtilas,

e) İrtikap,

f) Rüşvet,

g) Hırsızlık,

ğ) Dolandırıcılık,

h) Sahtecilik,

ı) İnancı kötüye kullanma,

i) Dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan,

j) Resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma,

k) Devlet sırlarını açığa vurma,

l) Uyuşturucu ticareti,

m) İnsan ticareti ve göçmen kaçakçılığı,

n) Silah kaçakçılığı suçlarından,

dolayı hüküm giymiş olan başvuru sahiplerinin, Limana giriş başvuruları reddedilir ve kendisine kart düzenlenmez. Sonradan bu durumlarının tespiti halinde ise verilmiş olan kartları iptal edilir.

(3) İlgilisi tarafından getirilen belgelerden, mahkûmiyetine sebep olan suçun yukarıda belirtilen suçlar kapsamında kalmadığının ve bu kapsamda esasen liman tesisine girişine engel teşkil etmediğinin ya da kişinin isnat edilen suçtan beraat ettiğinin açıkça anlaşılması halinde, Deniz Limanı Şube Müdürlüğünce; içinde, ilgili hakkında kesinleşmiş yargı kararının tarih ve sayısının ve suçun türünün de belirtildiği, ekinde ise mahkeme kararının ya da kararlarının yer aldığı ve giriş kartı verilmesi konusunda müdürlüğün görüşlerini içeren bir onay hazırlanarak Mülki İdare Amirine sunulur. Mülki İdare Amirinin imzalaması halinde bahse konu onay anılan müdürlük tarafından ilgili birime intikal ettirilir.

(4) Başvuru sahibinin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmaktan adli sicil kaydı olduğunun tespiti halinde; başvuru sahibinden Baştabipliğe uygun sağlık kuruluşundan son bir ay içerisinde alınmış hekim onaylı Madde Bağımlılığı Testi sonuçlarını ibraz etmesi istenir.  Baştabipliğin yazılı müspet görüşü doğrultusunda Emniyet Deniz Limanı Şube Müdürlüğünce onay hazırlanıp Mülki İdare Amirine sunulur. Baştabipliğin görüşünün menfi olması durumunda başvurusu reddedilip keyfiyet ilgilisine bildirilir.

(5) Mülki İdare Amiri, yukarıda belirtilen konuların Liman Güvenlik Komisyonunda görüşülmesini gerekli gördüğü yönünde onaya not düşerek imzalaması halinde ise konu Komisyon gündemine alınarak Komisyonun ilk toplantısında görüşülür ve karara bağlanır.

(6) İçeriğinde birden çok kişinin yer aldığı Liman Giriş Kartı Başvuru Dilekçesi”  hakkında yapılan tahkikatta;

      a) Haklarında EK-1(A) Daimi Giriş Kartı Başvuru Formu ve  EK-1 (B) Geçici Giriş Kartı Başvuru Formu tanzim edilen kişilerden; herhangi bir suç kaydına rastlanılmayanların ve belirtilen suçların dışındaki suçlardan kaydı bulunanların Formları, Onay için Mülki İdare Amirliğine gönderilir.

      b)Haklarında Daimi veya Geçici Giriş Kartı Başvuru Formu tanzim edilen kişilerden; yukarıda belirtilen suçlara ilişkin kaydı bulunanların durumu; Komisyonda değerlendirilir.

(7) Liman Tesisi Daimi veya Geçici Giriş Kartları ile ilişkili tedarik edilen her türlü resmi belgeler; kart düzenleyen birim tarafından 3(üç) yıl süre ile arşivlenir.

(8) Taleplerinin uygun bulunmadığı yukarıda belirilen her iki durumda da Komisyon kararları başvuru sahibine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü tarafından 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde tebliğ edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Liman Tesisine Giriş – Çıkış Düzeni

Limana Giriş – Çıkış

Tesise Giriş

MADDE11 (1) Liman tesisine,  A1 – B – C – D – E kapılarından giriş – çıkış yapacak olan her türlü kara taşıtı ve kişiler ile eşyaları; genel güvenlik ilkeleri ve Gümrük Mevzuatı  çerçevesinde Gümrük Teşkilatı ve/veya Özel Güvenlik Personelince aramaları yapılarak giriş ve çıkış işlemleri yapılır.

(2) Liman kapılarından arama yapılmadan giriş – çıkış işlemi yapılmaz.

(3) Liman tesisine ve gemilere işi gereği girmesi gereken tüm kişiler, resmi ve özel kuruluş personeli ve bunlara ait araçlar; Liman İşletme Müdürlüğünce tanzim edilen, durumlarına uygun Giriş Kartları ve araçları için de Araç Giriş Kartı ile giriş yaparlar.  

 

Liman A1-A2 Kapısı

MADDE – 12 (1) Liman Tesisinin A1 kapısından, araç ve yayalar giriş-çıkış yapar.

(2) Araçlar ve yayalar Özel Güvenlik Personelince kontrolleri yapıldıktan sonra liman tesisi içerisine alınırlar.

(3) Liman Tesisi içerisinde yer alan A2 kapısından, Gümrük ve Özel Güvenlik Personelince araması yapılan kişiler, Giriş Kartı kontrolü yapıldıktan sonra X-Ray cihazı ve Metal Kapı Detektöründen geçirilmek suretiyle gümrüklü saha içerisine alınırlar. Gerektiğinde elle ve diğer teknik cihazlarla arama yapılır.

 

Liman B Kapısı

Madde – 13 (1) Bahse konu kapıdan kendilerine Liman Tesisine girişe izin veren herhangi bir giriş kartı verilmiş olan yayalar ile araç giriş kartı verilen binek araçlar giriş - çıkış yapabilir.

(2) Yaya olarak giriş çıkış yapanlar bu kartlarını turnikeden okutmak sureti ile Liman Tesisine giriş - çıkış yapabilirler.

(3) Araç Giriş Kartı olmayan araçları ile Liman Tesisine giriş yapmak zorunda kalan kişiler,  kendisine Kısa Süreli Giriş Kartı verilerek dört saate kadar bakım ve diğer işlemleri yapmak üzere Liman Tesisine girebilirler.

 

Liman C, D, E Kapıları

Madde – 14 (1) Limana yük getirip-götüren, kumanya ve akaryakıt getiren, yükleme boşaltma ve benzeri işleri yapacak araçların giriş çıkış yaptığı kapılardır.

(2) Alsancak Liman Tesisine giriş - çıkışı sağlayan muteber giriş çıkış kartı veya izin belgesi -olmak koşulu ile Liman Tesisi içerisinde hizmet veren Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Şirket personelinin Liman D kapısı için tanımlanan kartları ile giriş ve çıkış yapmalarına izin verilebilr .

 

Yurda Giriş – Çıkış İşlemleri

MADDE – 15 (1)Yabancı bir ülkeden gelen veya yabancı bir ülkeye giden yolcu ve gemi personeli ile beraberindeki eşyanın Türkiye’ye giriş ve çıkış işlemleri sadece yolcu salonu binasındaki A2 kapısından yapılır.

(2) Yurt dışından gelen gemilerin sağlık kontrolü işlemleri tamamlandıktan sonra yolcular ve gemi personeli, sırasıyla pasaport ve gümrük muayene işlemlerine tabi tutulur. Bu kontroller yapılmadan gemi personeli ve yolcuların yurda girişlerine ve eşya alış verişine izin verilmez.

(3) Polis kontrolü ile pasaport işlemleri yapılan kişiler, akabinde Gümrük Mevzuatınca değerlendirilerek çıkış işlemleri tamamlanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Giriş Kartları ve Araç Giriş Kartı

 

Liman Tesisine Daimi Giriş Kartı

MADDE - 16 (1) Resmi kurumlar, personeli için Liman Tesisine Daimi Giriş Kartı taleplerini Mülki İdare Amirliğine yaparlar. Mülki İdare Amirinin onayına istinaden TCDD Liman İşletme Müdürlüğü listede adı geçen kamu personeline Liman Tesisine Daimi Giriş Kartı tanzim ederek ilgili kuruma teslim eder.

(2) Özel kuruluşlar, Liman Tesisindeki işlerini takip etmekle görevli personeli için daimi giriş kartı taleplerini müracaat evrakları ile birlikte Liman İşletme Müdürlüğü’ne yaparlar.

(3) Evraklar sırası ile; TCDD İzmir Alsancak Liman İşletme Müdürlüğünce işletmecilik faaliyetleri açısından incelenip onaylanır ve müteakibinde İzmir Gümrük Müdürlüğü’ne ve Emniyet Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne gönderilir.

(4) Adı geçen başvuru sahipleri hakkında güvenlik tahkikatları yapıldıktan sonra, evraklar Mülki İdare Amirinin onayına sunulur.

(5) Mülki İdare Amiri, güvenlik tahkikatlarının sonucu müspet olanların başvuru evraklarını onaylar ve kart tanzim edilmesi için TCDD Liman İşletme Müdürlüğüne gönderir. Bu kişiler hakkında TCDD Liman İşletme Müdürlüğünce Liman Tesisine Daimi Giriş Kartı tanzim edilerek ilgili özel kuruluşa imza karşılığı teslim edilir.

(6) Liman Tesisi Daimi Giriş Kartı şahıslara sadece Liman Tesisine giriş izni verir, bu kartlar gemilere giriş – çıkışa izin vermez.

 

Liman Tesisine Geçici Giriş Kartı

MADDE – 17 (1) Özel kuruluşlar, Liman Tesisindeki işlerini takip etmekle görevli personeli için, geçici giriş kartı taleplerini müracaat evrakları ile birlikte Liman İşletme Müdürlüğü’ne yaparlar.

(2) Evraklar sırası ile; TCDD İzmir Alsancak Liman İşletme Müdürlüğünce işletmecilik faaliyetleri açısından incelenip onaylanır ve müteakibinde İzmir Gümrük Müdürlüğüne ve Emniyet Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne gönderilir.

(3) Adı geçen başvuru sahipleri hakkında güvenlik tahkikatları yapıldıktan sonra, evraklar Mülki İdare Amirinin onayına sunulur.

(4) Mülki İdare Amiri, güvenlik tahkikatlarının sonucu müspet olanların başvuru evraklarını onaylar ve kart tanzim edilmesi için TCDD Liman İşletme Müdürlüğüne gönderir. Bu kişiler hakkında TCDD Liman İşletme Müdürlüğünce Liman Tesisine Geçici Giriş Kartı tanzim edilerek ilgili özel kuruluşa imza karşılığı teslim edilir.

(5) Mesai saati bitimi, hafta sonu ve diğer resmi tatillerde, zorunlu ve acil durumlarda geçici giriş kartı başvuruları, TCDD Liman İşletmesi Müdürlüğü Nöbetçi LTGS’ye yapılır. Nöbetçi LTGS tarafından işin aciliyetine ve zorunluluğuna karar verilen başvurular, gerekli güvenlik tahkikatları yapıldıktan sonra, liman tesisine girmesinde sakıncası bulunmayanlar Ek-1 (B) form ile liman tesisine girerler. Akabinde, ilk mesai gününde söz konusu formlar Liman İşletme Müdürlüğünce Mülki İdare Amirinin onayına sunulur ve uygun görülenler hakkında Liman Tesisine Geçici Giriş Kartı tanzim edilerek teslimi gerçekleştirilir.

(6) Liman Tesisi Geçici Giriş Kartı şahıslara sadece Liman Tesisine giriş izni verir, bu kartlar gemilere giriş – çıkışa izin vermez.

 

Kısa Süreli Giriş Kartı

MADDE – 18 (1)  Liman tesisi içerisine en fazla dört saate kadar giriş yapılmasına izin veren karttır.

(2) Liman tesisindeki araçlar ile binaların bakım ve onarımları için tespitte bulunmak amacıyla TCDD Liman İşletmesi Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat eden kamu ve özel kuruluş personeli ve teknik elemanlarının, en fazla dört saatliğine acenteleri ile birlikte olmak kaydıyla liman tesisine girmesine izin verilir.

 

(3) Bu kişiler hakkında Emniyet Deniz Limanı Şube Müdürlüğü personelince Uyap bilgi bankasından sadece aranıp aranmadıkları yönünde sorgulamaları yapılır.

(4) Liman tesisine girmesi uygun görülen kişiler Gümrük Müdürlüğü personeline de bilgi verilmek kaydıyla Liman B veya D Kapısından kimlik ve araç ruhsatları karşılığında Kısa Süreli Giriş Kartı  verilerek liman tesisine girişlerine izin verilir.

(5) Bu kişiler liman tesisine giriş yaptıkları kapıdan çıkmak zorunda olup, çıkış esnasında Kısa Süreli Giriş Kartlarını görevlilere iade etmek zorundadırlar.

(6) Kısa süreli giriş yapan şahıs ve araçlar ile alakalı Liman Tesisi Özel Güvenlik Personelince giriş ve çıkış saatleri belirtilmek kaydıyla ayrı bir deftere işlenir.

(7) Ayrıca limandan Türkiye’nin başka Limanlarına veya yurtdışına sefer yapan gemilerde çalışan personelden görevi gereği gemiyi terk etmesi mümkün olmayanların;, anne, baba, çocuklar ve kardeşleri için gemi kaptanının yazılı talebi Liman Tesisi Güvenlik Sorumlusuna veya Liman Nöbetçi Amirliğine verilir.

(8) Belirtilen kişilerin, gemide çalışan personelin refakati ile liman güvenlik kurallarına riayet etmek ve liman içi servis aracını kullanmak kaydıyla limana girişine izin verilir.

(9) Belirtilen kişiler, giriş - çıkışlarını liman yolcu salonu binasındaki A2 kapısından yaparlar.

(10) Belirtilen kişiler, hakkında da Deniz Polisince UYAP bilgi bankasından sadece aranıp aranmadıkları yönünde sorgulamaları yapılır.

(11) Kendisine gerek Kısa Süreli Giriş Kartı verilen kişilerin başvuru aşamasında aldatıcı bilgi vererek giriş kartı aldığı ve ya limana giriş maksadı dışında bir iş yaptıkları tespit edilmesi halinde, idari yaptırım ve gerekiyorsa adli işlemler uygulanır.

Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Daimi Giriş Kartı

MADDE – 19 (1) Resmi kurumlar, liman tesisi sınırları içinde görev yapan personelleri için Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Daimi Giriş Kartı taleplerini Mülki İdare Amirliğine yazıyla bildirmek sureti ile başvuruda bulunurlar.

(2) Mülki İdare Amiri, başvuran kamu personelleri için kart düzenlenmesi için başvuruyu TCDD Liman İşletme Müdürlüğüne havale eder.

(3) TCDD Liman İşletme Müdürlüğü listede adı geçen kamu personellerine Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Daimi Giriş Kartı tanzim ederek ilgili kuruma teslim eder.

(4) Özel kuruluşlar, görevi icabı gemilere girip çıkmak zorunda olan personeli için, kart taleplerini içeren dilekçe ve belirtilen evraklar ile birlikte Mülki İdare Amirliğine müracaat ederler.

(5) Bahse konu müracaat evrakları Mülki İdare Amirliğince, güvenlik tahkikatlarının yapılabilmesi için gerekli kurumlara havale edilir.

(6) İzmir Gümrük Müdürlüğünce işletmecilik faaliyetleri açısından da incelenen firma müracaatları, Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Daimi Giriş Kartı verilmesinde herhangi bir sakınca görülmeyen başvuru sahiplerine, TCDD Liman İşletme Müdürlüğünce tanzim edilen ve Mülki İdare Amiri ile Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürünün imzasını taşıyan kartlar ilgili özel kuruluşa imza karşılığı teslim edilir.

Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Geçici Giriş Kartı

MADDE – 20 (1) Özel kuruluşlar, görevi icabı gemilere girip çıkmak zorunda olan personelleri için, kart taleplerini içeren dilekçe ve evrakları ile birlikte Mülki İdare Amirliğine müracaat ederler.

(2) Bahse konu müracaat evrakları Mülki İdare Amirliğince, güvenlik tahkikatlarının yapılabilmesi için ilgili kurumlara havale edilir.

(3) İzmir Gümrük Müdürlüğünce işletmecilik faaliyetleri açısından da incelenen firma müracaatlarından, Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Geçici Giriş Kartı verilmesinde herhangi bir sakınca görülmeyen özel kuruluşlarda çalışan başvuru sahiplerine, İzmir Gümrük Müdürlüğünce görecekleri hizmetin sonuna kadar olmak kaydıyla yalınız bu hizmete inhisar etmek üzere Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Geçici Giriş Kartı verilir.

(4) Kimlik belgesi karşılığında verilen bu belge iş bitiminde İzmir Gümrük Müdürlüğüne teslim edilir.

 

Araç Giriş Kartı

MADDE – 21 (1) Liman Tesisini kullanan tüm araçların plakalarına tanımlanmış olan Araç Giriş Kartı ile giriş çıkış yapmaları esastır.

(2) İlgili şahıslar araçla giriş çıkış yapacağı zaman Liman Tesisi Daimi/Geçici veya Kısa Süreli Giriş Kartı yanında Araç Giriş Kartını da bulunduracaktır. 

(3) a) Resmi kurumlar, Liman Tesisinde görevli araçlarına Araç Giriş Kartı verilmesi taleplerini Mülki İdare Amirliğine yaparlar.

       b) Mülki İdare Amiri tarafından verilecek onaya istinaden resmi kurumların araçları için Liman İşletmesi Müdürlüğünce Araç Giriş Kartı düzenlenerek ilgililere teslim edilir.

(4) a) Özel kuruluşlar, Araç Giriş Kartı almak üzere belirtilen evraklarla birlikte Liman İşletme Müdürlüğüne müracaat ederler.

       b) Bu araçlar hakkında Deniz Polisi vasıtasıyla araç hakkında aranma kaydı olup olmadığı hakkında sorgulama yapılır.

       c) Mülki İdare Amiri tarafından verilecek onaya istinaden özel kurumların araçları için Liman İşletmesi Müdürlüğünce Araç Giriş Kartı düzenlenerek ilgililere teslim edilir.

 

İmza ve geçerlilik

MADDE  – 22 (1) Liman Tesisine Daimi/Geçici ve Kısa Süreli Giriş Kartlarında Mülki İdare Amirinin, Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Daimi/Geçici Giriş Kartlarında Mülki İdare Amiri ile Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürünün imzası bulunur.

(2) Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Daimi/Geçici Giriş Kartlarından birine haiz şahısların ayrıca liman giriş kartı almalarına gerek yoktur; aynı kart Liman Tesisine girişte de geçerlidir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kart Müracaat Belgeleri, İstisnaları, İptali

 

Liman Tesisine Daimi Giriş Kartı Müracaatı

MADDE - 23 (1) Liman Tesisine personelleri için Daimi Giriş Kartı başvurusu yapacak olan özel kuruluşlar aşağıda belirtilen evraklarla birlikte Liman İşletme Müdürlüğüne müracaat ederler.

a) Dilekçe ve Ek1-(A) formu, imzalayan yetkilinin imza sirküsü,

b) İmza eden vekil ise vekaletname,

c) Kart talep edilen personelin muteber bir kimlik belgesi örneği (nüfus cüzdanı, sürücü              belgesi, geçer tarihli bir pasaport) (Bu belgelerde mutlaka T.C Kimlik Numarası olmalı),

ç) Firmaya ait en son aylık sigorta bildirim çizelgesi,

d) Kart bedelinin ödendiğini gösterir banka dekontu,

e) Kart talep edilen personel, firma çalışanı ise ve firma namına liman tesisinde, gemilerde iş takibi ya da işçilik yapmak suretiyle çalışacak ise; Yapacağı işlerle ilgili Sağlık Raporu ile İşyeri İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanı ya da  Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) tarafından tanzim edilmiş, yapacağı işlerle ilgili risklere ilişkin eğitim aldığına dair belgeyi, 

f) Yasa gereği, meslek odalarına, birliklere ve derneklere üye olmak zorunda olan kişilerden geçici giriş kartı talep edilen yıla ait üyelik belgesi,

g) Tehlikeli yük taşıyan araçlar için IMO 1-7 kapsamındaki tehlikeli yük veya IMDG KOD Eğitim Sertifikası,

ğ) Firmanın kuruluş ana sözleşmesini ve ticaret sicil gazetesini,

h) Kart talep edilen personele ilişkin bilgi işlem formu Ek-7

ı) Liman Tesisinde faaliyet gösteren taşeron firma ve personelince uyulması zorunlu güvenlik ve emniyet tedbirleri formu Ek-8

i) Kart talep edilen personelin Jpeg formatında son 6 aya ait vesikalık Cd’ye kayıt edilmiş fotoğrafı dijital ortamda verilecektir.

 

 

Liman Tesisine Geçici Giriş Kartı Müracaatı

MADDE - 24 (1) Liman Tesisine Geçici Giriş Kartı başvurusu yapacak olan özel kuruluşlar aşağıda belirtilen evraklarla birlikte Liman İşletme Müdürlüğüne müracaat ederler.

a) Dilekçe ve Ek1-(B) formu, imzalayan yetkilinin imza sirküsü,

b) İmza eden vekil ise vekaletname,

c) Kart talep edilen personelin muteber bir kimlik belgesi örneği (nüfus cüzdanı, sürücü              belgesi, geçer tarihli bir pasaportu vb.)

ç) Firmaya ait en son aylık sigorta bildirim çizelgesi,

d) Kart bedelinin ödendiğini gösterir banka dekontu,

e) Kart talep edilen personel, firmanın çalışanı ise ve firma namına liman tesisinde, gemilerde iş takibi ya da işçilik yapmak suretiyle çalışacak ise; Yapacağı işlerle ilgili Sağlık Raporu ve İşyeri İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanı ya da Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) tarafından tanzim edilmiş, yapacağı işlerle ilgili risklere ilişkin eğitim aldığına dair belgeyi,

f) Yasa gereği, meslek odalarına, birliklere ve derneklere üye olmak zorunda olan kişilerden geçici giriş kartı talep edilen yıla ait üyelik belgesi,

g) Tehlikeli yük taşıyan araçlar için IMO 1-7 kapsamındaki tehlikeli yük veya IMDG KOD Eğitim Sertifikası,

 

Liman Tesisine Kısa Süreli Giriş Kartı Müracaatı

MADDE - 25 (1) Liman tesisine kısa süreli giriş kartı başvurusu yapacak şahıslar aşağıda belirtilen evraklarla birlikte Liman İşletme Müdürlüğüne müracaat ederler.

a) Bağlı bulunduğu kurumun, acentenin veya şahsın kendisinin liman tesisine giriş amacını belirtir yazılı müracaatı,

b) Ek1- (C ) Formu

c) Kart talep edilen şahsın muteber bir kimlik belgesi örneği (nüfus cüzdanı, sürücü              belgesi, geçer tarihli bir pasaport) (Bu belgelerde mutlaka T.C Kimlik Numarası olmalı),

 

Yük Aracı Sürücüleri için Giriş Kartı

MADDE - 26 (1) Liman tesisine araç ile giriş yapacak yük aracı sürücüleri aşağıda belirtilen evraklarla birlikte Liman İşletme Müdürlüğüne müracaat ederler.

a) Sürücü bilgi formu (Ek-4)

b) Firma bilgi formu (Ek-3)

c) Araç Bilgi Formu (Ek-5)

ç) Araç Ruhsatı ve Sürücü Belgesi Fotokopisi

d) Taahhütname (EK-9)

e) SGK’ya verilen en son Sigorta Bildirim Formu

f) Araç Giriş Kartı bedelinin ödendiğini gösterir banka dekontu,

 

Binek Araç Giriş Kartı Müracaatı

MADDE - 27 (1) Liman Tesisine giriş yapacak binek araçlar için aşağıda belirtilen evraklarla birlikte Liman İşletme Müdürlüğüne müracaat edilir.

a) Dilekçe ve Ek-2  formu imzalayan yetkilinin imza sirküsü,

b) İmza eden vekil ise vekâletname,

c) Araç ruhsat fotokopisi,

ç) Araç kiralık ise kiralama sözleşmesi,

d) Taahhütname

e) Araç Giriş Kartı bedelinin ödendiğini gösterir banka dekontu,

 

 

Giriş Kartı Aranmayacak Şahıslar

MADDE – 28 (1)  Milletvekilleri, Vali, Alsancak Limanı Mülki İdare Amiri, Garnizon Komutanı, Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet Savcısı, Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, Liman Güvenlik Komisyon üyelerinin Liman Tesisine girişlerinde giriş kartı aranmaz.

(2) Yabancı misyonların Büyükelçi, Başkonsolosları, Konsolosları, Maslahatgüzarları, Elçilik Müsteşar ve Katipleri, Fahri Konsoloslar (Dışişleri Bakanlığımız veya Valilik Makamından verilmiş olmalı) kimliklerini göstererek Liman Tesisine girebilir.

(3) Uluslararası kuruluşları temsil eden kişiler ile İzmir’i ziyaret eden protokole dâhil zevat ve ihracat ve ithalata konu girişimlerde bulunmak üzere yurt içinden veya dışından limana gelen Ticaret ve Sanayi Odaları ile benzer Odaların üst temsilcilerine Mülki İdare Amirinin bilgisi dâhilinde gerekli kolaylıklar gösterilir.

(4) Gümrük ve Ticaret Müfettişleri ile gümrük idare amirleri, gümrüklü sahada denetim, muayene ve gözetimle görevli gümrük memurları kurum kimliklerini göstererek limana girebilirler.

(5) Liman tesisinde ticari bir faaliyette bulunmayıp gösteri veya eğitim amaçlı giriş yapmak isteyen kişi veya grupların müracaatları Mülki İdare Amirliğine yapılır. Mülki İdare Amirliğince liman tesisine girmesi uygun görülen şahıslar hakkında Deniz Polisince aranan şahıslardan olup olmadıklarına bakıldıktan sonra başlarındaki bir sorumlunun gözetimi eşliğinde liman A2 kapısından Kısa Süreli Giriş Kartı ile girişlerine izin verilir.

 (6) Limanda bulunan eşya, araç ve gemilerde denetim ve gözetim ile ilgili olarak görevlendirilen kamu personeli görevli olduğuna dair belgeleri ve kurum kimlik kartlarını göstermek suretiyle limana girebilirler.

(7) Kamu ve özel kurum veya kuruluşları, meslek odaları, vakıflar, kooperatifler, birlikler, dernekler ve şirketlerin kendi personeline, ortaklarına, üyelerine verdikleri tanıtım kartı, görev kartı, kokart, kimlik kartı gibi kartlar deniz limanı tesisine giriş izni vermez.

 

Giriş Kartlarının Geriye Alınması ve İptali

MADDE - 29 (1) Kamu kurum ve özel kuruluşların limanda görevli daimi veya geçici giriş kartına haiz personelinden görev değişikliği, tayin, emeklilik, istifa, görevine son verilme veya başka nedenlerle ayrılanların Liman Tesisine Giriş Kartları Liman İşletmesi Müdürlüğüne teslim edilmesi zorunludur. Kartın tesliminden ilgili personelin yetkili amiri sorumludur.

(2) Liman Tesisine Giriş Kartını kaybeden şahısların, resmi veya özel kurum ve kuruluş yetkililerince durum, Mülki İdare Amirliği’ne ve Liman İşletmesi Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir.

(3) Liman İşletmesi Müdürlüğünce kartın sistemden iptali yapılıp iptal edilen kartı bulunduranların turnike ve kapılardan geçmesi engellenir.

(4) Yönerge doğrultusunda Alsancak Liman Tesisine ve Gemilere giriş çıkış kartı almış olsa dahi,Liman Tesisi içerisinde ;TCK'da belirtilen suçları ,takibi şikkayete bağlı suçları ,yönergenin 32. maddesinde yazılı kabahetleri işlemek suretiyle , kamu düzenini genel güvenliği,liman işleyişini bozacak veya aksatacak şekilde hareket eden , görevli personelin görevini yapmasını engelleyici tutum ve davranışlarda bulunan şahısların , ilgili kurumun müracaatı , kolluk birimince yapılan inceleme sonucunda liman giriş kartlarını kullanmalarının süreli olarak sınırlandırılmasına veya iptaline liman güvenlik komisyonunca karar verilir .

 

ALTINCI BÖLÜM

Güvenlik ve Kontrol, Yükümlülükler ve Yaptırımlar

 

Liman Tesisi Güvenlik ve Kontrol Hizmetleri

MADDE - 30 (1) Liman kapılarındaki giriş çıkış kontrolleri, kontrolün amacına ve yöntemine uygun olarak liman tesisi güvenlik güçlerinden ilgili kurum personelince yerine getirilir. Bu hususta kurum personelinin görev ve hizmetlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler esas alınır.

(2) Liman güvenlik güçlerinden Deniz Polisi, İzmir Gümrük Müdürlüğü Muhafaza Personeli ile TCDD Liman İşletmesi Müdürlüğü Özel Güvenlik personeli tarafından güvenlik görevi icra edilir.

(3) Birim amirleri tarafından personel kaynağı ve araç varlığı gibi unsurlar dikkate alınarak güvenlik faaliyeti planlanır ve icra edilir. Talep edilmesi halinde hazırlanacak güvenlik ve nöbet hizmetleri dokümanlarının bir örneği Mülki İdare Amirliğine gönderilir.

 

 

Kamu Personelinin Yükümlülüğü

MADDE - 31 (1) Resmi üniformalı personel ve sivil ekipte olanlar hariç olmak üzere, görevli personelden liman tesisine  giriş yapanlar giriş kartlarını görünür biçimde yakaya, araçların ise Araç Giriş Kartlarını  aracın ön camına asmak zorundadırlar.

(2) Liman Tesisi Giriş Kartını yukarıda belirtilen şekilde takmaksızın liman tesisinde dolaşan kamu personelini, güvenlik birimleri öncelikle ikaz ederler ve bu işlemi bir tutanağa bağlarlar. Bu tutanağı personelin bağlı bulunduğu birime gönderirler. Tekerrürü halinde Mülki İdare Amirince ilgili şahsa idari yönden disiplin soruşturması yapılması için kurum yöneticilerine talimat verilir.

 

Kabahat Kapsamında Kalan Başlıca Yaptırımlar  

MADDE - 32 (1) Liman Tesisi içerisinde aşağıda belirtilen fiilleri işleyenler hakkında Kabahatler Kanunu Kapsamında gerekli yasal işlem uygulanır. 

a) Liman Tesisine Giriş Kartı olmaksızın girenler,

b) Başkasının Liman Tesisine Giriş Kartı veya Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş Çıkış Kartı ile limana girenler,

c) Geçerli bir giriş kartı olsa dahi, limanda giriş çıkış için belirlenen yer ve kapıların haricinde başka yerlerden giriş çıkış yapmak, bu kapılardaki turnike ve yaya yolunu kullanmadan limana giriş çıkış yapanlar,

ç) Liman kapılarından giriş çıkış yapan yaya ve araçların sürücülerinden geçerli bir giriş belgesi veya eşyasının teslim edildiğine dair geçerli bir belge olsa dahi kapılarda kayıt ve kontrol ile görevli yetkililerin dur ihtarına uymaksızın giriş çıkış yapanlar,

d) Liman Tesisine girişe izin veren herhangi bir giriş kartı olsa dahi Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş Çıkış Kartı olmadan gemiye çıkanlar,

e) Limana yük getiren veya yük almak için gelen kişilerden geçerli Araç Giriş Kartı ve Yük Aracı Sürücü Giriş Kartının her ikisini birden yanında olmadan limana girenler,

f) Liman Tesisi İçerisinde, giriş kartlarını görünür bir şekilde takmayan, liman kolluk görevlileri sorduğunda göstermeyenler,

g) Aracını liman içerisinde trafiği olumsuz etkileyecek şekilde bırakıp giden ve bu hususta yetkililer tarafından yapılan ikazlara duyarsız kalanlar,

ğ) Liman içerisinde görünür tabela ve işaretler ile araç park etmenin yasak olduğu belirlenmiş yerlere park edenler,

h) Liman içerisinde demiryolu üzerine, ambar ve depoların önünü kapatacak şekilde park edenler,

ı) 2 nolu rıhtıma yanaşan gemilere hizmet veren araçlar hariç olmak üzere 2 nolu rıhtıma araçla girenler,

i) Limana veya gemiye giriş için geçerli bir belgesi olsa dahi limana giriş amaç ve önceki beyanının dışında işlerle uğraşanlar,

j) Liman Güvenlik Komisyonunca alınan kararlara muhalefet edenler,

k) Liman Tesisinin deniz alanında yük ve yolcu gemilerinin güvenliğini tehlikeye atacak şekilde ve hizmet gereği dışında deniz araçları bulunduranlar,

Hakkında düzenlenen tutanaklar, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32.Maddesi 1. Bendinde yer alan “Yetkili makamlar tarafından adli işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket edenlere İdari para cezası hükümleri uygulanır. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir.” Hükmü çerçevesinde idari para cezası verilmek üzere Mülki İdare Amirinin onayına sunulur. Mülki İdare Amiri tarafından onaylanan cezalar, işlemi yapan birim tarafından şahsa ve şahsın çalıştığı özel kuruluşa tebliğ edilir.

 

 

İdari Para Cezası Uygulanmasında Karar Mercii

MADDE - 33 (1) Başka bir kurul, makam ya da kamu görevlisinin yetkili kılındığına ilişkin mevzuat hükümleri saklı olmak üzere,  liman tesisi içerisinde kabahat dolayısıyla idari para cezası kararı verme konusunda Liman Mülki İdare Amiri yetkilidir.

(2) Bu kapsamda kabahati tespit eden liman güvenlik güçleri, yönerge ekindeki matbu idari para cezası tutanağı (Ek-6) ile varsa olayı özetleyen kendi hazırladıkları tutanakla beraber gerekli ceza kararını hazırlar ve Mülki Amirin onayına sunar. Mülki Amir tarafından onaylanan ceza kararları yine Mülki Amirin imzası ile kabahati tespit eden ilgili birim tarafından muhatabına tebliğ edilir.

(3) Mülki İdare Amirinin,  5326 sayılı Kanunun 32/1.maddesi hükmüne istinaden bu kişilere vereceği idari para cezası, maddede belirtilen tutarın yılı için tespit edilmiş miktarı kadardır.

(4) Gerçek kişilere uygulanan idari yaptırımlar, bu kişilerin bağlı bulundukları ya da adına faaliyette bulundukları firmalara da yazılı olarak tebliğ edilir.

(5) Kabahat tarihini izleyen bir yıl içerisinde ayni kişinin ikinci kez kabahat işlemesi halinde

5326 sayılı yasanın 8.maddesine istinaden kabahat işleyen kişinin yanında bu aynı gerçek ya da tüzel kişi olmak koşuluyla; kişinin, adına hareket ettiği gerçek ya da tüzel kişilere de yukarıda belirtilen usul ve tutarlarda idari para cezası uygulanır.

(6) İlgili şahıs hakkında düzenlenen ilk tutanak tarihi baz alınarak, son 1 yıl içerisinde aynı şahsın liman tesisi içerisinde kamu düzenini bozucu 3.kez bir başka hareketinin tespiti halinde;

a) Şahsa ve (aynı firma olmak koşuluyla) ilgili firmaya da idari para cezası uygulanmasının yanında, firmanın diğer çalışanları da dahil olmak üzere liman tesisine ait tüm giriş izinlerinin 15 gün süre ile askıya alınır.

b) Bu şahısların liman giriş kartlarının iptali hususu Liman Güvenlik Komisyonunda görüşülerek kararlaştırılır.

 

Vukuatların Rapor Edilmesi

MADDE – 34 (1) Liman tesisinde meydana gelen terör, asayiş, kaçakçılık olayları kolluk kuvvetleri amirlerince; çevre ve iş kazaları gibi diğer vukuatlar ise Liman İşletme Müdürlüğünce, halk sağlığı ile ilgili vukuatlar Baştabiplikçe, denizde meydana gelen kazalar Liman Başkanlığınca, yazılı raporu bilahare verilmek üzere anında Mülki İdare Amirine bildirilir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Büro ve Büro Hizmetleri

MADDE - 35 (1)  Mülki İdare Amirliği ve Komisyonun faaliyetleri için gerekli büro, araç, gereç ve personel ihtiyaçları TCDD İzmir Alsancak Liman İşletmesi Müdürlüğü tarafından karşılanır.

 

Yönergede Değişiklik Yapılması

MADDE - 36 (1) Yönergede değişiklik Vali onayı ile yapılır. Yönergenin dayanağını oluşturan mevzuat hükümlerinde (uluslararası anlaşma, kanun, yönetmelik) değişiklik yapılması ve yapılan değişikliğin yönerge kapsamındaki konularda farklı hükümler içermesi durumunda, yönergenin dayanağını oluşturan güncel mevzuat hükümleri geçerlidir. Bu durumda 3 ay içerisinde yönerge güncel değişikliklere uyumlu hale getirilir.

 

Ekler

Madde  – 37   

1.   Ek- 1 Liman Tesisi Giriş Talebi Formu (3 Nüsha)

              2.   Ek- 2 Araç Daimi Giriş Kartı Başvuru Formu

3.   Ek- 3 Form A (Firma bilgileri formu),

4.   Ek- 4 Form B (Sürücü bilgileri formu)

5.   Ek- 5 Form C (Araç bilgileri formu)

 

6.   Ek- 6 İdari para cezası tutanağı (2 nüsha)

7.   Ek- 7 Giriş Kartı Bilgi işlem formu

8.   Ek- 8 İş Güvenliği Talimatı ve Taahhütnamesi

9.   Ek- 9 Taahhütname

10. Ek-10 Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere giriş kartı müracaatında istenilen evraklar

11. Ek-11 Özet Beyan Yetkisi için istenilen evraklar

12. Ek-12 Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere giriş-çıkış Kartı için istenilen Bilgi İşlem Formu

 

İlan

MADDE – 38 (1) Bu Yönerge, onaylanmasına müteakip İzmir Valiliğini ve Alsancak Mülki İdare Amirliğinin web sayfalarında yayınlanır. Bu durum, web sayfalarının adresleri de belirtilmek suretiyle ilgili birimlere, ekinde Yönerge metni olmaksızın yazılı olarak bildirilir.

 

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

MADDE – 39 (1) Bu yönergenin yürürlüğe girmesinden önceki 12/06/2015 tarihinde imzalanan Alsancak Liman Tesisine ve Gemilere Giriş-Çıkış ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürütme

MADDE – 40  (1) Bu yönerge hükümlerini İzmir Valisi yürütür.

 

Yürürlük 

MADDE – 41 (1) Bu yönerge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

 

13_10_2015_yonerge.pdf

 

 

OLUR

/10/2015

Mustafa TOPRAK

İzmir Valisi

 

Atatürk Köşesi
Pasaport
Nasıl Çıkarılır ?